Wesico Project OÜ andis Tellijale Loksa Haljastus OÜ üle Loksa linna reoveekogumisala ÜF veemajandusprojekti ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimis- ja ehitustööd.

Rekonstrueeriti ja rajati kokku 14,3 km veetorustikku ja 251 majaühendust. Koos torustikega ehitati või vahetati välja ka 35 hüdranti; rekonstrueeriti ja rajati kokku 11,2 km isevoolset kanalisatsioonitorustikku ning 2,06 km survekanalisatsioonitorustikku ja 254 majaühendust. Rekonstrueeriti 6 reoveepumplat ja rajati 2 veetöötlusjaama koos töödeldud veemahutitega.